Blue Flower

Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư ất mà được sự sống vĩnh cửu!

Giăng 3:16